Gizlilik ve Güvenlik

Gizlilik ve Güvenlik Politikamız

1.    Genel

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası; temel olarak Ersan Alışveriş Hizm. Ve Gıda San. Tic. AŞ. ("ERSAN") nin çeşitli şekillerde sahip olduğu tüm bilgi ve verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumayı ilke olarak kabul ederek bu husustaki politikasını açıklamaktadır.

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası ile ERSAN tarafından,

 • Şirket merkezinin ziyaret edilmesi,
 • Şirketin müşterisi olunması,
 • ERSAN'nın www.kimmarket.com uzantılı internet sitesinin ziyaret edilmesi ,
 • Ticari iletişim kanalları ile ERSAN'nin kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu ürünler ve ticari koşullara ilişkin bilgilendirmelerin yapılmasının kabul edilmesi,
 • İletişim kanalları üzerinden iletişime geçilmesi,
 • Vb şekillerde,

elde edilen kişisel verilerin  işleme süreçleri ile gizlilik ve güvenlik politikalarının açıklanması, veri sahiplerinin ne tür bilgilerin işlendiğini ve bunların nasıl kullanıldığını, veri sahiplerinin hakları ve nasıl kullanilabileceği konusunda bilgilendirilesi amaçlanmıştır.  

Bu bağlamda ERSAN ;

 • Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi adına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") hükümlerine,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") kararlarına ve
 • Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR") hükümlerine

uyum sağlamak için gerekli her türlü tedbir ve önlemleri almaktadır. 

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası‘na ilişkin olası değişiklikler bu sayfada yayımlanacaktır.

İşbu Gizlilik ve Güvenlik  Politikası, ERSAN'ın internet sitesinden bağlantı uzantısı verilmiş başka web siteleri için geçerli değildir.

2.    Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, İşlenme amaçları ve kullanımı  ;

Ersan Alışveriş Hizm. Ve Gıda San. Tic. AŞ., müşteri, web sitesi kullanıcılarına ve veri sahiplerine daha iyi hizmet verebilmek, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin muhatabını belirleyerek bahsi geçen faaliyetlere ilişkin her türlü bilgilendirme ve değerlendirmeyi en kısa sürede ve en doğru şekilde gerçekleştirebilmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, sunulacak her türlü hizmet kapsamında kullanılmak vb amaçlarla bazı kişisel bilgileri (kimlik, adres, vergi numarası, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) talep edebilmektedir.

Ersan, ilgili verileri özel olarak şu amaçlar doğrultusunda saklar ve işler:

 • dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmaları ile hizmetlerin tanıtımını, sunumunu, özelliklerini, işlevlerini ve genel yönetim görevlerini geliştirmek,
 • talep edilen hizmetin verilmesi için gerek duyulan, ilgili uç cihaza tahsis edilmiş IP adresi ya da cihaz kimliği, kullanıcıların web sitesi bağlamındaki aktiviteleri (örn. özellikle içeriği, metinleri, görselleri ve indirme için sağlanan veri dosyalarını vb.) sağlamak,  
 • talep edilen her türlü hizmeti en kaliteli şekilde sunabilmek ve akdedilmiş olan sözleşmelerin getirdiği yükümlülükleri ifa edebilmek, veri sahiplerinin ihtiyaçlarını belirlemek, gerektiğinde sözleşmeleri yenilemek ve yeni sözleşme ihtiyaçları kapsamında daha çabuk hizmet verebilmek,
 • idari kurum kuruluşlar ile mahkemeler başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari nitelikteki tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • ERSAN'nın meşru bir menfaate sahip olduğu durumlarda, bu işlemlerin yapılabilmesine imkan sağlayan ilgili yasa hükümlerinin oluşturduğu zeminde gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsam dışında kalan ve veriler üzerinde gerçekleştirilen her işlem, diğer yasal yükümlülükler, izinler, ERSAN'nın meşru hakları çerçevesinde  yada ilgili kullanıcının verdiği açık rıza çerçevesinde gerçekleşmektedir. 

İlgili verilerin kullanımı;

Toplanan verilerin alıcılarına; kurum içi departmanların üyeleri, ERSAN'a bağlı diğer şirketler, dış hizmet sağlayıcıları (örn. hosting ve içerik yönetimi, pazarlama ajansları, sağladıkları hizmetler dolayısıyla gerekli olması halinde diğer üçüncü taraf sağlayıcılar), ilgili yükümlülükleri ve yetkileri çerçevesinde; örneğin, resmi bir talepte bulunulması ya da ERSAN'nın sahip olduğu hakları tespit etmek, uygulamak ya da savunmak üzere gerekli olması halinde ilgili yetkililer ve ERSAN'nın mevcut hissedarları ya da satış, birleşme ya da satın alma durumunda gelecekteki hissedarları dahil olabilir.

ERSAN, topladığı bilgileri söz konusu kullanıcının haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamakta, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda söz konusu bilgi ve verilere gerek duyulmadığında, IP adresleri de dahil olmak üzere silmekte ve imha etmektedir.

Kullanıcı  bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

3.    Çerezler ("Cookie"ler), Pikseller, ve benzer teknolojiler

Çerezler ve web sitemizde kullanılan diğer teknolojiler ve bunların kullanım amaçları hakkında daha detaylı bilgi almak için web sitesinde yer alan "Çerez Politikası" bölümlerine göz atılabilir.

ERSAN, Web sitesi kullanıcılarına özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve yatırım teklifleri sunmak, Site'nin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla; Site üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya Site üzerindeki üyelik kullanım geçmişini izlemektedir. ERSAN, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda Site üzerinde toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.

ERSAN, çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Site'yi ve/veya ERSAN 'nın reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek amacıyla kullanabilir. ERSAN bu reklamları sunarken, ERSAN'nın kullanıcıyı tanıyabilmesi amacıyla tarayıcıya bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Site'yi ziyaretleri sırasındaki kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla talep edilen hizmetleri sunmak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve "üçüncü taraf çerezleri" hariç Site'de çerezlerde depolanan bilgiler özel olarak yalnızca ERSAN tarafından kullanılır. Bu "üçüncü taraf çerezleri"nin ana kullanım amaçları erişim istatistikleri elde etmek ve gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin güvenliğini garanti etmektir.

Kullanıcı Şifre veya kredi ya da banka kart bilgileri gibi hassas nitelikteki bilgi ve belgeler, çerezlerde depolanmamaktadır.

Bir piksel genellikle, içerik kişiselleştirme ya da tarayıcı deneyimini daha etkili ve kolay hâle getirme amacı doğrultusunda bir web sitesine yerleştirilen ve IP adresi, tarayıcı türü, erişim zamanı ya da önceden ayarlanan çerezler gibi belirli verileri toplayan yalnızca 1 piksel x 1 piksel ölçülerindeki şeffaf bir görseldir. Piksellerin çerezleri oluşturup yönetmesi nedeniyle sıklıkla çerezlerle birlikte kullanılırlar.

Web sitesi, onay verilmesi halinde cihazın işletim sistemi, tarayıcısı, yüklü yazı tipleri, IP adresi, eklentileri ve daha detaylı bilgileri toplayacaktır. Bu sayede cihaz, kullanıcıya ilişkin pazarlama amaçları doğrultusunda yeniden tanınabilir.

4.    Veri Sahibinin Hakları

Veri Sahibi her zaman için verilerine erişme hakkını kullanabilir. Ve buna ek olarak, ilgili şartlar yerine getirildiği takdirde Kanun'un 11. maddesinde yer alan hakları da kullanabilir:

KVKK'nın 11. maddesi kapsamında Arz Portföy müşterileri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK'nın 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve(f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı
 • Veri taşınabilirliği hakkı 

İtiraz hakkı;

Veri sahibinin, her zaman için kişisel verilerinin işlenmesine itiraz hakkı bulunmaktadır. ERSAN, itiraz üzerine; verilerin işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken hakların ve özgürlüklerin bulunduğuna ilişkin önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı ya da bunun yasal hak ve talepleri kullanmak ya da savunmak gibi amaçlara hizmet etmediği sürece verilerin işlenmesini durduracaktır

Kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermeniz halinde, bundan böyle geçerli olmak üzere bu onayınızı geri çekebilirsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, şikâyet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle veri sorumlumu müşteri ilişkileri departmanımız'ın    musterihizmetleri@kimgrup.com.tr  kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

Ersan Alışveriş Hizm. Ve Gıda San. Tic. A.Ş.
Yenibosna Merkez Mh. 29 Ekim Cad. No: 11/C 1.Kat  Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL
www.kimmarket.com

 

Veri: Müşteri ilişkileri departmanı

e-posta: musterihizmetleri@kimgrup.com.tr

 

 

Kampanya ve etkinlikler için e-posta listemize kayıt olabilirsiniz.